logo
Welkom
Nieuws
Carillon
Beiaardiers
Bespelingen
WVWensconcerten 2020
De Stichting
Vriend worden
Sponsors
Fotopresentatie
Links
Contactformulier
Gebruiksvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden
Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.carillonwoerden.nl van de Stichting Carillon Woerden gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van de website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer
De informatie op de website www.carillonwoerden.nl is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de Stichting Carillon Woerden en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. De Stichting Carillon Woerden kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door de Stichting Carillon Woerden geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a.
De website www.carillonwoerden.nl is eigendom van de Stichting Carillon Woerden. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze websites, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan de Stichting Carillon Woerden of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Stichting Carillon Woerden. De inhoud van de websites mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Carillon Woerden worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van de website.

Hyperlinks
Het aanbrengen van hyperlinks naar de website www.carillonwoerden.nl is in beginsel toegestaan. De website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan de Stichting Carillon Woerden worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de Stichting Carillon Woerden van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Privacy
De Stichting Carillon Woerden respecteert de privacy van de bezoekers van de website www.carillonwoerden.nl. De informatie die door de Stichting Carillon Woerden tijdens het gebruik van de website wordt verzameld, wordt door de Stichting Carillon Woerden aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van de website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan de website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van de Stichting Carillon Woerden wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door de Stichting Carillon Woerden een e-mail te sturen (info@carillonwoerden.nl).
De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Aansprakelijkheid
Door de website www.carillonwoerden.nl te bezoeken gaat u er mee akkoord dat de Stichting Carillon Woerden niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan de website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door de Stichting Carillon Woerden. Een en ander laat onverlet dat de Stichting Carillon Woerden in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van de Stichting Carillon Woerden.

Toegang
De Stichting Carillon Woerden behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot de website www.carillonwoerden.nl of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen
De Stichting Carillon Woerden behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder de website www.carillonwoerden.nl wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op de website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit de website van kracht zijn.

 

Volg ons ook op Twitter   en Facebook